వరద ప్రవాహంలో పడిన వ్యక్తి.. కాపాడిన పోలీస్

వరద ప్రవాహంలో పడిన వ్యక్తి.. కాపాడిన పోలీస్