భద్రాద్రి వద్ద తగ్గిన నీటి మట్టం.. ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు

భద్రాద్రి వద్ద తగ్గిన నీటి మట్టం.. ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు

భద్రాద్రి వద్ద తగ్గిన నీటి మట్టం.. ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు