ప్రపంచంలో అతి పెద్ద వినాయకుడు ‘ఖైరతాబాద్ గణేష్’

ప్రపంచంలో అతి పెద్ద వినాయకుడు 'ఖైరతాబాద్ గణేష్'