దేశంలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ఎక్కువ

దేశంలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ఎక్కువ