ఉప ఎన్నికల్లో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న పార్టీలు

ఉప ఎన్నికల్లో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న పార్టీలు