వ‌ర‌ద ఉధృతి… నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

వ‌ర‌ద ఉధృతి… నిలిచిపోయిన రాకపోకలు