కారం పొడి చల్లుకొని కర్రలతో కొట్టుకున్న పోడు రైతులు

కారం పొడి చల్లుకొని కర్రలతో కొట్టుకున్న పోడు రైతులు

కారం పొడి చల్లుకొని కారం పొడి చల్లుకొని కర్రలతో కొట్టుకున్న పోడు రైతులు