‘మా’ లో మళ్లీ మొదలైన రచ్చ

'మా' లో మళ్లీ మొదలైన రచ్చ