తీరాన్ని కోసేస్తున్న సంద్రం ..

తీరాన్ని కోసేస్తున్న సంద్రం ..