బీజేపీ ఆఫీస్ ముందు కారులో అనుమానాస్పద సూట్‌కేస్

బీజేపీ ఆఫీస్ ముందు కారులో అనుమానాస్పద సూట్‌కేస్