ఇక్కడ వద్దన్నారు.. అక్కడ సైన్యంలో చేరాడు..!

ఇక్కడ వద్దన్నారు.. అక్కడ సైన్యంలో చేరాడు..!