చంద్రబాబు‏ని కొడతామని బెదిరిస్తున్నారు

చంద్రబాబు‏ని కొడతామని బెదిరిస్తున్నారు