రష్యా దూకుడుకు కళ్లెం వేసేలా అమెరికా ఆంక్షలు

రష్యా దూకుడుకు కళ్లెం వేసేలా అమెరికా ఆంక్షలు