పట్టాభి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా వైసీపీ దాడి

పట్టాభి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా వైసీపీ దాడి