ఈనెల 6న హస్తినకు జగన్, బాబు.. ఈ టూర్‌ వెనుక ఎవరి ప్రయోజనం ఏంటి ?

ఈనెల 6న హస్తినకు జగన్, బాబు.. ఈ టూర్‌ వెనుక ఎవరి ప్రయోజనం ఏంటి ?

ఈనెల 6న హస్తినకు జగన్, బాబు.. ఈ టూర్‌ వెనుక ఎవరి ప్రయోజనం ఏంటి?