రామానుజ విగ్రహ ప్రతిష్టకు రండి.. రాష్ట్రపతికి చిన్నజీయర్ ఆహ్వానం.. Photo Gallery

×