పార్టనర్‌ను ద్వేషిస్తూనే వారితో శృంగారాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటారు? ఇది ఆరోగ్యకరమేనా? సైకాలిజిస్టులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇష్టపూరిత శృంగారం పట్ల ఎంత ఆసక్తి ఉంటుందో అలాగే చాలామంది.. ద్వేషపూరిత శృంగారంపై కూడా అంతే ఆసక్తిని కనబరుస్తుంటారు. మరికొంతమంది జీవితంలో శృంగారంపై దురాభిప్రాయం ఉండొచ్చు.. పరిస్థితుల దృష్ట్యా వారిలో శృంగారంపై ఆ ద్వేషాన్ని