ధీశాలి : నేను పోలీస్ ని నీకు..నీ తండ్రికి బానిసని కాదంటూ మంత్రి కొడుక్కి ఝలక్ ఇచ్చిన మహిళా కానిస్టేబుల్

‘‘నువ్వు ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలబడి చెబితే నిలబడటానికి నేను నీకు నీ తండ్రికి బానిసని కాదు పోలీస్ ని..మంత్రి అధికారంలో ఉన్న నీ తండ్రికీ..నీకు సర్వెంట్ ను కాదు’’అంటూ ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ ఏకంగా