అప్పుడప్పుడు ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారా? ఆరోగ్యంలో ఈ మార్పులు గమనించారా?

Intermittent Fasting : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు.. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటామని చెబుతున్నారు నిపుణులు.. ప్రస్తుత మహమ్మారి కాలంలో ప్రతిఒక్కరూ తమ ఆరోగ్యంపైనే ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు

Trending