పిల్లల చికిత్స కోసం, అన్నీ అమ్మకానికి పెట్టిన తల్లి.. ఓ అమ్మ కన్నీటి వ్యథ

తల్లి తన బిడ్డలను నవమాసాలు మోసి, కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటుంది. అలాంటి తల్లి తన పిల్లల భవిష్యత్తుకు కోసం తన సర్వాన్ని త్యాగం చేయటానికి సిద్ధం పడుతుంది. వారి కోసం ఎలాంటి బాధనైన భరిస్తుంది.