మన సైనికుల కోసం మైనస్ 40డిగ్రీల చలిని తట్టుకునే టెంట్లు

ladakh : indian army sets winter habitat troops eastern : లద్దాఖ్‌ శీతాకాలంలో ఎముకలు కొరికే చలిలో కూడా మన సైనికులు సరిహద్దుల్లో నిరంతరం వెయ్యి కళ్లతో కావలి కాస్తుంటారు. కళ్లల్లో