ఓ రైతన్న పోరాట కథ: ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్టు మధ్యలో వ్యవసాయం..!!

కొన్ని విషయాలు ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పోరాటాలు..వీటిలో భూమి కోసం..భుక్తి కోసం..బాధాతప్తుల విముక్తి కోసం చేసిన పోరాటాలు చరిత్రలో ఎన్ని తరాలు గడిచినా అవి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటాయి. అటువంటిదే ఓ రైతు..‘‘పంటలు పండే

Trending