20ఏళ్లుగా ఒంటరి : మగతోడు లేకుండా గుడ్లు పెట్టిన 62 ఏళ్ల కొండచిలువ

మగ పక్షి తోడు లేకుండా ఆడపక్షి గుడ్లు పెట్టదు. అలాగే ఏ జంతువైనా సరే మగ జంతువు లేకుండా పిల్లల్ని కనదు. అలాగే పాములైనా అంతే.. కానీ ఓ కొండ చిలువ (ball pythons

Trending