కార్గిల్ యుద్ధానికి 21ఏళ్లు.. నేడే విజయ్ దివాస్

కార్గిల్ యుద్ధం కేవలం రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధ కథ కాదు. హిందూస్థానీ సైన్యం వారి రక్తంతో తెల్లటి మంచును ఎర్రగా మార్చిన శౌర్యం, త్యాగం మరియు అంకితభావం కథ ఇది. అలాంటి కథ,