ఆన్‌లైన్‌లో వ్యసనంగా రమ్మీ.. కార్డ్ గేమ్‌తో జీవితాలు నాశనం, జీతాలు ఖాళీ..

భారతీయుల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకొని పెద్ద మార్కెట్ లక్ష్యంగా అనేక విదేశీ కంపెనీలు ఆన్ లైన్ మోసాలకి దిగుతూనే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఆన్ లైన్ మోసంతో కోట్లు నొక్కేస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్ వేదికగా

Trending