దైవ దూషణ చేశాడని ఆరోపణతో ముస్లిం వ్యక్తిని కోర్టులోనే కాల్చి పడేసిన ఉన్మాది

ఇస్లాం మతంలో మానవ సంబంధాల కంటే దైవానికే ఎక్కువగా విలునిస్తుంటారు. ఇస్లాం మతంలో దైవదూషణ చేస్తే ఘోరాతి ఘోరమైన పాపంగా భావిస్తారు. అలా దైవదూషణ చేస్తే ఎంత ప్రమాదకరమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుందో ఊహించుకుంటేనే

Trending