50 ఏళ్లలో తొలిసారి కనిపించిన ఏనుగు జాతికి చెందిన కొత్త జంతువు

అతి చిన్న జంతువు.. దీని ముక్కు పొడవుగా ఉంటుంది.. తోక వెనుక బొచ్చు.. చిన్న పిలక ఉంది. పెద్దగా కళ్ళు ఉన్నాయి.. ఏనుగు జాతికి చెందిన ఈ జంతువు 50 ఏళ్లలో తొలిసారిగా కనిపించిందని