పాంగోంగ్ సరస్సు ప్రాధాన్యం ఏంటి? రెచ్చగొట్టడం వెనుక చైనా వ్యూహం ఏంటి…?

ఇండియా, చైనా సహద్దులకు సంబంధించి పాంగోంగ్ సరస్సు ప్రాధాన్యం ఏమిటి? సరస్సు ఉత్తరం ఒడ్డుకు, దక్షిణం ఒడ్డుకు మధ్య ఉన్న తేడా ఏమిటి ? ఇంతకాలంగా సరస్సు ఉత్తరం ఒడ్డుకు పరిమితమైన ఘర్షణ వాతావరణం