దొరికిన వజ్రాలను అధికారులకు ఇచ్చేసిన కూలీ

వజ్రాలు, బంగారం దొరికితే ఏం చేస్తారు ? ఇంకేం చేస్తాం..వెంటనే తమ దగ్గరే ఉంచుకుని..మంచి రేటు వస్తే..ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాం. అంటారు కదా..కానీ ఓ కూలీ మాత్రం తన దగ్గర దొరికిన..వజ్రాలను నిజాయితీగా అధికారులకు ఇచ్చాడు.

Trending