ఆ ప్రైవేట్ పార్టులో మాస్కు పెట్టుకుని రోడ్డుపై నగ్నంగా తిరిగిన వ్యక్తి

సెంట్రల్ లండన్ లో ఓ వ్యక్తి విచిత్రంగా ప్రవర్తించాడు. నగ్నంగా రోడ్డుపైకి వచ్చాడు. అతడి ఒంటిపై నూలు పోగు కూడా లేదు. కానీ ప్రైవేట్ భాగం కనిపించకుండా మాస్కు ధరించాడు. సెంట్రల్ లండన్ లోని

Trending