పరివర్తన ఏకాదశి…వామన జయంతి

ప్రతి మాసంలోను రెండు పక్షాలు  ఉంటాయి .. ఒక్కో పక్షంలో ఒక ఏకాదశి ఉంటుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రతి ఏకాదశి కూడా విశేషమైన ఫలితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలా వచ్చే భాద్రపద