శృంగారానికి సమయంలేదు, ఓపిక లేదనేవాళ్లు పడకగదిని, ఆఫీసు పనిని బ్యాలెన్స్ చేయగలరా? సైన్స్ దగ్గర సమాధానముంది!

శృంగారపు కోరికలు ఉరకలేస్తున్నా.. పనిలో బిజీగా ఉంటున్నారా? పని ఒత్తిడితో శృంగారానికి సమయమే లేదా? .. బాబూ చాలా బిజీగా గడిపేస్తున్నాడే? అని ఫీల్ అవుతుంటారు.. ఇంతకీ ఇలాంటి వాళ్లు అసలు పడక గదిని,

Trending