ప్రాణాలు కాపాడిన ఆస్పత్రి కోసం ప్రొస్తెటిక్ కాళ్ళతో 5 ఏళ్ల బాలుడు 6 మైళ్లు నడిచాడు.. 1.2 మిలియన్లకు పైగా సేకరించాడు!

రెండు ప్రొస్తెటిక్ కాళ్ళతో 5 ఏళ్ల బాలుడు NHS ఆస్పత్రి కోసం 1 మిలియన్ పౌండ్లు ($ 1.2 మిలియన్లు) కంటే ఎక్కువ సేకరించాడు. తాను వారాల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడిన ఆస్పత్రి

Trending