రంగుల నది.. నీళ్లు గులాబి రంగులో.. ఆశ్చర్యపోతున్న జనం!

అదో రంగుల నది.. అన్ని నదుల్లా నీళ్లు ఒకేలా కనిపించవు.. ఈ నదిలో నీళ్లు గులాబీ రంగులో కనిపిస్తాయి.. దీనికి రెయిన్ బో రివర్ అనే పేరు కూడా ఉంది.. ఇంతకీ ఈ నది