వరి దీక్షతో.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌లో భేదాభిప్రాయాలు సమసిపోయాయని భావించవచ్చా?