సూది మందు వద్దంటూ అధికారులకు చుక్కలు చూపిన వృద్ధుడు

సూది మందు వద్దంటూ అధికారులకు చుక్కలు చూపిన వృద్ధుడు

సూది మందు వద్దంటూ అధికారులకు చుక్కలు చూపిన వృద్ధుడు