దేశంలో తగ్గిన కరోనా కేసుల సంఖ్య

దేశంలో తగ్గిన కరోనా కేసుల సంఖ్య