రేవంత్ రెడ్డి ఒక ఐరన్ లెగ్… ఏ పార్టీలో కాలు పెడితే ఆ పార్టీ నాశనమే

రేవంత్ రెడ్డి ఒక ఐరన్ లెగ్... ఏ పార్టీలో కాలు పెడితే ఆ పార్టీ నాశనమే