ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన గోమాత

https://youtu.be/kcPQZmenKpI