2030 నాటికి విధ్వంసకర విపత్తులు

నాలుగు దేశాలకు పెనుముప్పు

మాడు పగిలే ఎండలు

ఊళ్లను ఊడ్చేసే వరదలు

వణికించే చలిగాలులు

నిప్పులు చిమ్మే అగ్ని పర్వాతాలు

జనం అల్లాడిపోయే కరువు పరిస్థితులు

కాలి బూడిదయ్యే అడవులు

మనుషులని మింగేసే వైరస్‌‌లు