భారత అమ్ముల పొదిలో సరికొత్త అస్త్రం

2000 వేల కి.మీటర్ల లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుంది

అగ్ని ప్రైమ్‌కు కొత్త ఫీచర్లు