కార్పొరేషన్లలో ఏసీ థియేటర్ హయ్యర్ క్లాస్‌‌కు రూ. 150

కార్పొరేషన్లలో  ఏసీ లోయర్ క్లాస్ రూ. 50

కార్పొరేషన్లలో  నాన్ ఏసీ థియేటర్  హయ్యర్ క్లాస్ రూ. 100

కార్పొరేషన్లలో  నాన్ ఏసీ లోయర్  క్లాస్ రూ. 40

ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏసీ థియేటర్లలో  హయ్యర్ క్లాస్ రూ. 100

ఇతర ప్రాంతాల్లో  ఏసీ లోయర్ క్లాస్ రూ. 40

మిగతా చోట్ల  నాన్ ఏసీ థియేటర్ లో  హయ్యర్ క్లాస్ రూ. 80

మిగతా చోట్ల నాన్ ఏసీ లోయర్ క్లాస్ కు రూ. 30