నిమిషానికి 115 బిర్యానీలు ఆర్డర్.

పెరిగిన  బిర్యానీ ఆర్డర్‌‌లు

స్నాక్స్‌‌లో నెంబర్ 1 ప్లేస్‌ సమోసా

ఇష్టపడే స్నాక్‌  పావ్ భాజి

ఇష్టపడే స్వీట్‌  గులాబ్ జామ్