పెళ్లి అంటే భయపడుతున్న చైనా అబ్బాయిలు..

భారీగా తగ్గిపోతున్న పెళ్లి రిజిష్ట్రేషన్లు

చైనా జనాభా సంక్షోభానికి కారణమైన  ఒకే బిడ్డ  నిబంధన

సంక్షోభంతో ముగ్గురు బిడ్డల్ని కనటానికి అనుమతి

చైనాలో పెరుగుతున్న వృద్ధుల సంఖ్య

జనాభా సంక్షోభాన్ని కారణాలు ఎన్నో..