విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత ప్రవర్తకుడు రామానుజాచార్యులు

దేవుడు, జీవుడు ప్రకృతి అనుసంధానమే విశిష్టాద్వైతం

జీవునిలో అంతర్యామిగా శ్రీమన్నారాయణుడు

జీవాత్మ.. పరమాత్మ సన్నిధి చేరడమే మోక్షం

జ్ఞానం ముఖ్యం.. కులం కాదని చెప్పిన రామానుజులు

కులం, ధనం, విద్యతో మనుషుల్లో అహంకారం

భక్తి ఉద్యమంతోనే సమతావాదం ప్రచారం

గౌరవించిన  ప్రపంచ పరిపాలకులు

రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని