ఆ గ్రామంలో అందరు మరుగుజ్జులే..!

పుట్టుకలో లోపం లేదు.. కానీ పొడుగు ఎదగరు..

ఇది మాకు శాపం అని నమ్ముతున్న..  యాంగ్సీ ప్రజలుు..

శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేసిన తేలని వాస్తవాలు..