కదలడం, ఎగరడం

క్రీడలు మంచి ప్రత్యామ్న్యాయం

బాస్కెట్ బాల్

బ్యాడ్మింటన్

టెన్నిస్