14ఏళ్లలోపు పిల్లలతో పని చేయిస్తే నేరం

Heading

6 నెలల నుంచి ఏడాది వరకు జైలు శిక్ష

రూ.20వేల నుంచి రూ.50వేలు జరిమానా

తల్లిదండ్రులే పంపితే వారు కూడా శిక్షార్హులే

తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు