ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి కేరళలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్  కీర్తి సురేష్

కేరళలో ప్రకృతి అందాల్ని ఆస్వాదిస్తూ

ఫ్రెండ్స్ తో కీర్తి సురేష్

ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కీర్తి సురేష్

హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ తో  కీర్తి సురేష్

హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ తో  కీర్తి సురేష్

ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కీర్తి సురేష్