కొత్త విద్యలు నేర్చుకుంటున్న మంచు లక్ష్మి

కలరిపయట్టు శిక్షణలో మంచు లక్ష్మి

సైక్లింగ్ చేస్తున్న మంచు లక్ష్మి

యోగా విన్యాసాలతో మంచు లక్ష్మి

కిక్ బాక్సింగ్ తో కిక్కిస్తున్న మంచు లక్ష్మి